Vinnustaðaskírteini

Stjórnmál, Umhverfismál, heimspeki, hugleiðingar og tengd málefni (Politics, environment, serious stuff..)
User avatar
Orri
2. stigs nörd
Posts: 2615
Joined: Sun May 15, 2005 3:08 pm

Vinnustaðaskírteini

Postby Orri » Wed May 12, 2010 10:46 am

http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa ... tjornsyslu
1984 er ekki handbók í opinberri stjórnsýslu
Það kann að hafa farið fram hjá einstökum þingmönnum og ráðherrum að bókin 1984 eftir George Orwell er ekki handbók í opinberri stjórnsýslu en sitt hvað bendir þó til þess sú bók sé höfð við höndina við lagasetningu.

Í dag voru samþykkt lög á Alþingi um sérstök vinnustaðaskírteini sem öllum vinnandi mönnum á Íslandi verður gert að bera á sér, ávallt og ævinlega, við störf sín hjá fyrirtækinu.

Á þessum skírteinum skal áletrað nafn og kennitala starfsmanns auk heiti lögaðilans og kennitala hans.

Rúsínan í pylsuendanum er svo ákvæði í lögunum sem „tryggja“ að farið verði eftir þeim en sérstakur eftirlitsmaður getur ruðst inn á vinnustaði og tékkað á starfsmönnum hvort þeir séu með skírteinið á sér.

Komist upp um hinn skelfilega glæp að einhver beri skírteinið ekki á sér getur eftirlitsmaðurinn sent málið til Vinnumálastofnunar sem í kjölfarið leggur 100 þúsund króna dagsektir á viðkomandi fyrirtæki þar til bætt hefur verið úr.

Þá getur eftirlitsaðilinn kallað til lögreglu neiti atvinnurekandi að hleypa honum inn í fyrirtækið.

Sjáið þið þetta ekki fyrir ykkur: Öll vinna stöðvuð á hádegi á meðan lögreglan leitar á starfsmönnum, á borðinu þeirra, töskunum og í skúffunum að einhverju nafnskírteini?
http://www.althingi.is/altext/138/s/1051.html
Frumvarp til laga


um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum.

(Eftir 2. umr., 7. maí.)


1. gr.

Gildissvið.

Lög þessi gilda um atvinnurekendur, og starfsmenn þeirra, sem reka starfsemi á innlendum vinnumarkaði, hvort sem hún er ótímabundin eða tímabundin, eða senda starfsmenn hingað til lands í tengslum við veitingu þjónustu innan tiltekinna atvinnugreina, sbr. 2. mgr.
Samtök aðila vinnumarkaðarins skulu semja nánar um það í kjarasamningum sín á milli til hvaða atvinnugreina og starfa innan þeirra lög þessi taka á hverjum tíma. Skulu þeir kjarasamningar sem og aðrir samningar sem gerðir eru milli aðila um nánari framkvæmd laga þessara gilda um alla atvinnurekendur sem starfa innan þeirra atvinnugreina á innlendum vinnumarkaði sem tilgreindar eru í samningum aðila.
Félags- og tryggingamálaráðuneytið skal birta auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda með lista yfir þær atvinnugreinar sem lögin skulu taka til á hverjum tíma samkvæmt kjarasamningum samtaka aðila vinnumarkaðarins, sbr. 2. mgr.
Með atvinnurekanda er átt við lögaðila og sjálfstætt starfandi einstakling.

2. gr.
Markmið.
Markmið laga þessara er að tryggja að atvinnurekendur á innlendum vinnumarkaði og starfsmenn þeirra fari að gildandi lögum, reglugerðum og kjarasamningum.

3. gr.
Vinnustaðaskírteini.
Atvinnurekandi skal sjá til þess að hann sjálfur og starfsmenn hans, hvort sem starfsmennirnir eru ráðnir beint til atvinnurekanda á grundvelli ráðningarsamnings eða koma til starfa með milligöngu starfsmannaleigu, fái vinnustaðaskírteini er þeir hefja störf.
Atvinnurekanda og starfsmönnum hans ber að hafa vinnustaðaskírteinin á sér við störf sín.
Í vinnustaðaskírteini skal koma fram nafn og kennitala atvinnurekanda eða annað auðkenni hans og nafn og kennitala viðkomandi starfsmanns ásamt mynd af starfsmanni.
Samtökum aðila vinnumarkaðarins er heimilt að semja um nánari útfærslu vinnustaðaskírteina í samningum sín á milli.

4. gr.
Eftirlit á vinnustöðum.
Eftirlitsfulltrúum samtaka aðila vinnumarkaðarins er heimilt að fara í eftirlitsheimsóknir á vinnustaði atvinnurekanda til að ganga úr skugga um að atvinnurekandi og starfsmenn hans starfi í samræmi við gildandi lög, reglugerðir og kjarasamninga. Skal eftirlitsfulltrúunum veittur aðgangur að vinnustöðum í þeim tilgangi.
Í eftirlitsheimsóknum skulu eftirlitsfulltrúar samtaka aðila vinnumarkaðarins hafa samband við atvinnurekanda eða fulltrúa hans. Atvinnurekandi og starfsmenn hans skulu sýna vinnustaðaskírteini skv. 3. gr. sé óskað eftir því.
Eftirlitsfulltrúar samtaka aðila vinnumarkaðarins skulu senda upplýsingar þær sem fram koma á vinnustaðaskírteini til skattyfirvalda, Vinnumálastofnunar, Tryggingastofnunar ríkisins, lögreglustjóra og, þegar við á, Útlendingastofnunar og Þjóðskrár þannig að unnt sé að kanna hvort atvinnurekandi eða starfsmaður starfi í samræmi við hlutaðeigandi lög sem hverri stofnun er ætlað að annast framkvæmd á.
Eftirlitsfulltrúum samtaka aðila vinnumarkaðarins er óheimilt að nota aðstöðu sína til að afla annarra upplýsinga um starfsemina en þeirra sem eru nauðsynlegar eða kunna að vera nauðsynlegar í þágu eftirlitsins. Enn fremur er þeim óheimilt að veita öðrum upplýsingar um starfsemina, starfsmenn eða aðra aðila ef þeir hafa fengið upplýsingarnar vegna eftirlits síns og ástæða er til að ætla að þeim skuli haldið leyndum.
Eftirlitsfulltrúum samtaka aðila vinnumarkaðarins sem sinna eftirliti ber að sýna skírteini við störf sín sem samtökin gefa sameiginlega út.
Eftirlitsfulltrúum samtaka aðila vinnumarkaðarins er heimilt að leita aðstoðar lögreglu við eftirlitið þegar slíkt þykir nauðsynlegt.
Samtökum aðila vinnumarkaðarins er heimilt að semja nánar í samningum sín á milli um framkvæmd eftirlitsins, svo sem hvaða gögnum fulltrúar samtaka aðila vinnumarkaðarins sem sinna eftirliti skulu hafa aðgang að eða eftir atvikum fá afhent og hverjar trúnaðarskyldur eftirlitsfulltrúa þeirra skuli vera.

5. gr.
Eftirfylgni eftirlits.
Hafi opinber stofnun sem hefur fengið upplýsingar sendar frá eftirlitsfulltrúum skv. 4. gr. rökstuddan grun um að lög þau sem stofnunin annast framkvæmd á hafi verið brotin metur hún hvort ástæða sé til að kanna málið frekar á grundvelli þeirra heimilda sem hún hefur samkvæmt þeim lögum.
Skal hlutaðeigandi stofnun, sbr. 1. mgr., jafnframt upplýsa eftirlitsfulltrúa skv. 4. gr. um fyrirhugaða rannsókn án nánari tilgreiningar á því í hverju brotin kunni að felast enda fari slík upplýsingagjöf ekki gegn þeim lögum er stofnunin starfar eftir. Eftirlitsfulltrúum er óheimilt að láta öðrum í té þær upplýsingar þegar ástæða er til að ætla að þeim skuli haldið leyndum.
Samtökum aðila vinnumarkaðarins er heimilt að semja nánar í samningum sín á milli um málsmeðferð í málum þar sem grunur leikur á að brotið hafi verið gegn ákvæðum hlutaðeigandi kjarasamninga aðila, sbr. 2. gr. laga nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, með síðari breytingum.

6. gr.
Dagsektir.
Ef eftirlitsfulltrúum samtaka aðila vinnumarkaðarins er neitað um aðgengi að vinnustöðum atvinnurekanda skv. 1. mgr. 4. gr. eða ef atvinnurekandi eða starfsmenn hans bera ekki vinnustaðaskírteini á sér við störf sín á vegum atvinnurekanda á viðkomandi vinnustað atvinnurekanda skv. 2. mgr. 3. gr. geta eftirlitsfulltrúarnir tilkynnt um það til Vinnumálastofnunar. Vinnumálastofnun getur krafist þess að atvinnurekandi bæti úr annmörkunum innan hæfilegs frests að viðlögðum dagsektum. Sé um ítrekað brot atvinnurekanda að ræða getur Vinnumálastofnun krafist þess að atvinnurekandi bæti úr annmörkum innan sólarhrings.
Ákvörðun um dagsektir skv. 1. mgr. skal tilkynnt skriflega á sannanlegan hátt þeim sem hún beinist að. Dagsektir geta numið allt að 100.000 krónum hvern dag. Við ákvörðun fjárhæðar dagsekta skal meðal annars líta til fjölda starfsmanna atvinnurekanda og hversu umsvifamikill viðkomandi atvinnurekstur er.
Dagsektir skulu renna í ríkissjóð.

7. gr.
Kæruheimild.
Heimilt er að kæra til félags- og tryggingamálaráðuneytis ákvarðanir Vinnumálastofnunar skv. 6. gr. innan fjögurra vikna frá því að aðila máls var tilkynnt um ákvörðunina. Kæra telst nægilega snemma fram komin ef bréf sem hana hefur að geyma hefur borist ráðuneytinu eða verið afhent póstþjónustu áður en fresturinn er liðinn.
Stjórnsýslukæra frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar Vinnumálastofnunar skv. 6. gr.
Félags- og tryggingamálaráðuneytið skal kveða upp úrskurð svo fljótt sem auðið er og eigi síðar en tveimur mánuðum frá því að ráðuneytinu berst mál til úrskurðar.
Að öðru leyti fer um málsmeðferð samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga.

8. gr.
Reglugerðarheimild.
Félags- og tryggingamálaráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara að fenginni umsögn aðila vinnumarkaðarins.

9. gr.
Gildistaka.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Hvað segiði, hvernig líst ykkur á þetta?
010100111001

User avatar
Darkmundur Fenrir
5. stigs nörd
Posts: 5421
Joined: Mon Dec 06, 2004 4:00 pm
Location: Evrópa

Postby Darkmundur Fenrir » Wed May 12, 2010 11:01 am

Vægast sagt kjánalegt. Hvers vegna þarf ég að bera skírteini sem sannar að ég vinni á vinnustaðnum mínum? Það er til á pappírum. Svo ætla ég að lofa mér að efast um að fólki leiðist nóg til að klæða sig í einkennisfatnað og þykjast vinna einhvers staðar.

User avatar
Orri
2. stigs nörd
Posts: 2615
Joined: Sun May 15, 2005 3:08 pm

Postby Orri » Wed May 12, 2010 11:10 am

Ég held að þetta sé aðalega hugsað til að koma í veg fyrir svarta vinnu, og að fólk sé að vinna án atvinnuleyfis og þannig, frekar en að koma í veg fyrir að einhverjir spaugarar mæti og þykist vinna einhversstaðar óumbeðnir.
(en í sumum tilvikum er mikilvægt að koma í vegfyrir svoleiðis "spaugara", ég t.d. las fyrir stuttu frétt um að leiigubílstjóri sem nauðgaði farþega var í raun alls ekki leigubílstjóri heldur bara að þykjast vera leigubílsstjóri).

Ég skil samt ekki afhverju það er ekki hægt að bera saman venjuleg skilríki við launaskrá eða starfsmannaskrá.

og hvernig ætla eftirlitsmennirnir að skera úr um hver vinnur einhversstaðar og hver er í heimsókn eða í öðrum erindagjörðum (t.d. viðskiptavinur)?

eins og þú segir "Vægast sagt kjánalegt".
010100111001

User avatar
Gengur a vatni
alveg eins og jesú
Posts: 10955
Joined: Thu Feb 13, 2003 10:32 am
Location: 101
Contact:

Postby Gengur a vatni » Wed May 12, 2010 12:51 pm

Ég held að þetta sé aðalega hugsað til að koma í veg fyrir svarta vinnu, og að fólk sé að vinna án atvinnuleyfis og þannig, frekar en að koma í veg fyrir að einhverjir spaugarar mæti og þykist vinna einhversstaðar óumbeðnir.
(en í sumum tilvikum er mikilvægt að koma í vegfyrir svoleiðis "spaugara", ég t.d. las fyrir stuttu frétt um að leiigubílstjóri sem nauðgaði farþega var í raun alls ekki leigubílstjóri heldur bara að þykjast vera leigubílsstjóri).
Þarna er komin ástæða fyrir skírteinum sem þessum.
Ég skil samt ekki afhverju það er ekki hægt að bera saman venjuleg skilríki við launaskrá eða starfsmannaskrá.
Eflaust er eftirlitið auðveldara með þessum hætti.
og hvernig ætla eftirlitsmennirnir að skera úr um hver vinnur einhversstaðar og hver er í heimsókn eða í öðrum erindagjörðum (t.d. viðskiptavinur)?
Til dæmis með því að spyrja viðkomandi og eflaust með eftirliti.
www.currents-online.com
Currents - Postholf 666 - 121 Reykjavik

User avatar
Gengur a vatni
alveg eins og jesú
Posts: 10955
Joined: Thu Feb 13, 2003 10:32 am
Location: 101
Contact:

Postby Gengur a vatni » Wed May 12, 2010 12:52 pm

Vægast sagt kjánalegt. Hvers vegna þarf ég að bera skírteini sem sannar að ég vinni á vinnustaðnum mínum? Það er til á pappírum. Svo ætla ég að lofa mér að efast um að fólki leiðist nóg til að klæða sig í einkennisfatnað og þykjast vinna einhvers staðar.
Ætli þetta sé ekki átak gegn ólöglegri atvinnustarfssemi.
www.currents-online.com
Currents - Postholf 666 - 121 Reykjavik

User avatar
Orri
2. stigs nörd
Posts: 2615
Joined: Sun May 15, 2005 3:08 pm

Postby Orri » Wed May 12, 2010 1:37 pm

En að láta alla vera með svona skírteini á sér frekar en að skoða launaskrár eða starfsmannaskrár er frekar mikil framkvæmd til þess eins að auðvelda eftirlit.
Vinnan og kostnaðurinn sem færi í að búa til slík skírteini er eflaust margfalt meiri en vinnan sem myndi sparast við eftirlit.

Dæmið um leigubílstjóran var til að sýna fram á að eitthvað svona kerfi væri eflaust æskilegt fyrir sum störf en þó alls ekki öll störf.
010100111001

User avatar
Gengur a vatni
alveg eins og jesú
Posts: 10955
Joined: Thu Feb 13, 2003 10:32 am
Location: 101
Contact:

Postby Gengur a vatni » Wed May 12, 2010 2:23 pm

En að láta alla vera með svona skírteini á sér frekar en að skoða launaskrár eða starfsmannaskrár er frekar mikil framkvæmd til þess eins að auðvelda eftirlit.
Vinnan og kostnaðurinn sem færi í að búa til slík skírteini er eflaust margfalt meiri en vinnan sem myndi sparast við eftirlit.
Atvinnuskapandi, sem sagt. Ekki slæmt það.
Dæmið um leigubílstjóran var til að sýna fram á að eitthvað svona kerfi væri eflaust æskilegt fyrir sum störf en þó alls ekki öll störf.
Nú, mér sýndist þú nú bara benda ágætlega á þörf þessa skírteina.

Þeir þyrftu að fara yfir starfsmannalista því fölsun á þessum skírteinum yrði eflaust stunduð. Því má spyrja hvort það hefði ekki þurft að herða, eða skilgreina, þær reglur sem áður giltu í stað þess að koma með nýjar?
www.currents-online.com
Currents - Postholf 666 - 121 Reykjavik

ThorsteinnK
Styrktaraðili dordingull.com
Styrktaraðili dordingull.com
Posts: 5793
Joined: Wed Jul 24, 2002 6:07 pm
Location: Reykjavík
Contact:

Postby ThorsteinnK » Wed May 12, 2010 2:25 pm

Þið gerið ykkur grein fyrir því að þetta hlýtur að ganga yfir alþingismennina líka. Þeir þurfa væntanlega að ganga með nafnspjald á sér einnig.

User avatar
Hamfari
Styrktaraðili dordingull.com
Styrktaraðili dordingull.com
Posts: 27987
Joined: Mon Jan 06, 2003 4:52 pm
Location: raskatinuáþér

Postby Hamfari » Wed May 12, 2010 2:38 pm

Já, ég trúi því sannarlega ekki enn að Árni Johnsen sé þingmaður, vil sjá einhverjar sannanir.
[img]http://img84.imageshack.us/img84/1031/spaceqx7yo1.gif[/img]

User avatar
Gengur a vatni
alveg eins og jesú
Posts: 10955
Joined: Thu Feb 13, 2003 10:32 am
Location: 101
Contact:

Postby Gengur a vatni » Wed May 12, 2010 3:01 pm

Þið gerið ykkur grein fyrir því að þetta hlýtur að ganga yfir alþingismennina líka. Þeir þurfa væntanlega að ganga með nafnspjald á sér einnig.
Nei, nei. Áskrifendur að laununum sínum eru undanskildir.
www.currents-online.com
Currents - Postholf 666 - 121 Reykjavik

User avatar
Orri
2. stigs nörd
Posts: 2615
Joined: Sun May 15, 2005 3:08 pm

Postby Orri » Wed May 12, 2010 9:40 pm

En að láta alla vera með svona skírteini á sér frekar en að skoða launaskrár eða starfsmannaskrár er frekar mikil framkvæmd til þess eins að auðvelda eftirlit.
Vinnan og kostnaðurinn sem færi í að búa til slík skírteini er eflaust margfalt meiri en vinnan sem myndi sparast við eftirlit.
Atvinnuskapandi, sem sagt. Ekki slæmt það.
Það er lika atvinnuskapandi að hrinda af stað verkefni þar sem menn grafa holur og fylla síðan í þær strax aftur.

Atvinnusköpun er gagnslaus ef hún skapar engin verðmæti.
010100111001

User avatar
Hamfari
Styrktaraðili dordingull.com
Styrktaraðili dordingull.com
Posts: 27987
Joined: Mon Jan 06, 2003 4:52 pm
Location: raskatinuáþér

Postby Hamfari » Wed May 12, 2010 10:33 pm

jú því vinnan göfgar andann og Arbeit macht frei!
[img]http://img84.imageshack.us/img84/1031/spaceqx7yo1.gif[/img]

User avatar
Gengur a vatni
alveg eins og jesú
Posts: 10955
Joined: Thu Feb 13, 2003 10:32 am
Location: 101
Contact:

Postby Gengur a vatni » Thu May 13, 2010 2:11 am

En að láta alla vera með svona skírteini á sér frekar en að skoða launaskrár eða starfsmannaskrár er frekar mikil framkvæmd til þess eins að auðvelda eftirlit.
Vinnan og kostnaðurinn sem færi í að búa til slík skírteini er eflaust margfalt meiri en vinnan sem myndi sparast við eftirlit.
Atvinnuskapandi, sem sagt. Ekki slæmt það.
Það er lika atvinnuskapandi að hrinda af stað verkefni þar sem menn grafa holur og fylla síðan í þær strax aftur.

Atvinnusköpun er gagnslaus ef hún skapar engin verðmæti.
Það fer nú bara eftir því með hverju þú fyllir holurnar.
www.currents-online.com
Currents - Postholf 666 - 121 Reykjavik

User avatar
Galgopi
1. stigs nörd
Posts: 1013
Joined: Fri Mar 21, 2008 6:24 pm
Location: Skápurinn undir stiganum.

Postby Galgopi » Thu May 13, 2010 5:35 pm

Þið gerið ykkur grein fyrir því að þetta hlýtur að ganga yfir alþingismennina líka. Þeir þurfa væntanlega að ganga með nafnspjald á sér einnig.
Alveg örugglega ekki. Það er smá munur á réttkjörnum fulltrúum í þingi og sveitastjórnum og Bjössa á mjólkurbílnum þegar kemur að stöðu og réttindum á vinnumarkaði.

Annars lýst mér mjög illa á þetta. Ég veit ekki betur en að hið opinbera hafi nú þegar talsverðar heimildir til að fylgjast með svartri vinnu og hef nákvæmlega engan áhuga á því að ríkið fari að úthluta mér einhverju skírteini og sjálfu sér valdi til þess að ryðjast inn á vinnustaðinn minn til að vera viss um að ég sé sá sem ég segist vera.
The duke had a mind that ticked like a clock and, like a clock, it regularly went cuckoo.
-Terry Pratchett

User avatar
Orri
2. stigs nörd
Posts: 2615
Joined: Sun May 15, 2005 3:08 pm

Postby Orri » Fri May 14, 2010 3:53 am

Atvinnuskapandi, sem sagt. Ekki slæmt það.
Það er lika atvinnuskapandi að hrinda af stað verkefni þar sem menn grafa holur og fylla síðan í þær strax aftur.

Atvinnusköpun er gagnslaus ef hún skapar engin verðmæti.
Það fer nú bara eftir því með hverju þú fyllir holurnar.
Það ku vera rétt.
Þú hefur hér með unnið rökræður þessar.
Til hamingju. :partygaur: :gjorrsovel:
010100111001

User avatar
skrimsli
2. stigs nörd
Posts: 2300
Joined: Thu Jan 02, 2003 7:29 pm
Location: Þriðji klettur frá sólu.

Postby skrimsli » Mon May 17, 2010 11:22 pm

Til hamingju þið sem kusuð rikisstjórnina. 1984 all the way!!! Núna sýnum við þessu fólksdrasli þarna úti að það kemst sko ekki upp með neitt helvítis múður! Svo næst er að setja GPS tæki í hausinn á öllum.
I wish I wish I was a fish

User avatar
Tryggvi Þórhallsson
3. stigs nörd
Posts: 3046
Joined: Thu Jul 18, 2002 9:34 am
Location: Hafnarfjörður

...

Postby Tryggvi Þórhallsson » Mon May 17, 2010 11:30 pm

Ég skal alveg viðurkenna það að ég myndi ganga með öll bindi rannsóknarskýrslunnar á mér í vinnuni frekar en að hafa Bjarna Ben og hans þjófahyski í ríkisstjórn.
Allt er betra en íhaldið

User avatar
Gengur a vatni
alveg eins og jesú
Posts: 10955
Joined: Thu Feb 13, 2003 10:32 am
Location: 101
Contact:

Postby Gengur a vatni » Tue May 18, 2010 1:05 am

Til hamingju þið sem kusuð rikisstjórnina. 1984 all the way!!! Núna sýnum við þessu fólksdrasli þarna úti að það kemst sko ekki upp með neitt helvítis múður! Svo næst er að setja GPS tæki í hausinn á öllum.
Strikamerki eru úrelt. Einungis gapastokkar eru alvöru. Opinberar aftökur á Austurvelli!
www.currents-online.com
Currents - Postholf 666 - 121 Reykjavik

User avatar
Gengur a vatni
alveg eins og jesú
Posts: 10955
Joined: Thu Feb 13, 2003 10:32 am
Location: 101
Contact:

Re: ...

Postby Gengur a vatni » Tue May 18, 2010 1:05 am

Ég skal alveg viðurkenna það að ég myndi ganga með öll bindi rannsóknarskýrslunnar á mér í vinnuni frekar en að hafa Bjarna Ben og hans þjófahyski í ríkisstjórn.
Ég er hrifnari af slaufum.
www.currents-online.com
Currents - Postholf 666 - 121 Reykjavik

User avatar
skrimsli
2. stigs nörd
Posts: 2300
Joined: Thu Jan 02, 2003 7:29 pm
Location: Þriðji klettur frá sólu.

Re: ...

Postby skrimsli » Thu May 20, 2010 8:03 pm

Ég skal alveg viðurkenna það að ég myndi ganga með öll bindi rannsóknarskýrslunnar á mér í vinnuni frekar en að hafa Bjarna Ben og hans þjófahyski í ríkisstjórn.

Og ég mundi frekar vilja hafa Bjarna Ben sem forseta heldur en barnaníðing :vitlaus
I wish I wish I was a fish


versac
40. stigs nörd
Posts: 74351
Joined: Mon Apr 29, 2019 4:43 pm

Re: Vinnustaðaskírteini

Postby versac » Mon Sep 16, 2019 1:11 pmReturn to “Alvarlega hornið”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests